Artikel 1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn alleen en uitsluitend toepasselijk op al onze verkopen, aannemingen en commerciële handelingen. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding zijn tegenstrijdige of andere bedingen uitgaande van onze klanten ons niet tegenstelbaar. Wij verwerpen alle andere algemene voorwaarden, zoals vermeld op brieven, bestelbonnen, facturen of welke bescheiden ook uitgaande van onze klanten of leveranciers.

Artikel 2 Totstandkoming van het contract

De bestelling van ons koopwaar, werken of aanneming en de aanvaarding van onze offertes door schriftelijke ondertekening, is bindend, definitief en onherroepelijk. In geval van annulatie, behouden wij het recht voor, hetweze de uitvoering van de overeenkomst, hetweze ontbinding ervan te eisen mits schadeloosstelling ten bedrage van 30% van de koopsom/aannemingssom.

Artikel 3 Offertes en ramingen

3.1. De ramingen zijn louter vrijblijvend en hoogstens indicatief. De koper kan hieruit geen rechten puren.

3.2. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons recht voor onze prijzen evenredig aan te passen.

3.3. Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in onze bestekken en offertes, is niet in onze prijs inbegrepen. Meerwerken worden in regie verrekend tegen de gangbare tarieven eenvoudig bij ons op te vragen. De regie uren worden steeds verrekend vanaf vertrek aan onze magazijnen tot aankomst aan onze magazijnen.

3.4. Onze opdrachtgevers dienen alle voorzorgen te nemen om schade aan inboedel of aan overig bouwwerk te verhinderen. Zo dienen zij alle meubilair te verwijderen en de kwetsbare materialen af te schermen. Terzake behelst onze aansprakelijkheid voor beschadigingen door onze werken veroorzaakt een middelenverbintenis.

3.5. Deze offertes zijn 2 maanden geldig. Gewijzigde omstandigheden geven aanleiding tot prijsaanpassing. Wij dragen geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals ons door onze klanten verschaft. Alle documenten, technische beschrijvingen, plannen, prijsofferten zoals behorend tot onze voorstellen, blijven eigendom. Zij kunnen slechts meegedeeld of gecopieerd worden na onze uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 4 Leveringstermijnen

4.1. Onze opgegeven leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen zijn, behoudens beding, louter informatief. Hieruit volgt dat ingeval de termijnen niet zouden geëerbiedigd worden, door onze klanten, noch het contract kan opzeggen, noch ons kan laten vervangen, noch enig recht kan doen gelden op een schadevergoeding.

4.2 Vertraging in de levering of uitvoering, geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding. In alle gevallen en onverminderd het voorafgaande dient elke opgegeven termijn verlengd te worden met de respectievelijke aanvullende periodes te wijten aan weersomstandigheden, vertragingen, ziekten of bijzondere omstandigheden bij ons personeel en bedrijfsorganisatorische omstandigheden.

4.3 In het geval wij evenwel uitdrukkelijk een termijn zouden gewaarborgd hebben kan het bedrag van de schadevergoeding, waartoe wij aansprakelijk zouden kunnen zijn, uit hoofde van de vertraging nooit hoger zijn dan 7% van de waarde van de contractuele prijs en dit zelfs in het geval wij ons zouden verbonden hebben tot een schadevergoeding te berekenen per dag vertraging. In het geval zullen vertragingen aanleiding geven tot opzegging van de bestelling door de klant. De opdrachtgever kan de aannemer slechts in schadevergoeding aanspreken wegens niet tijdige uitvoering, wanneer in afwijking van artikel 4.1 van de bijzondere voorwaarden in een bijzondere clausule een substantiële uitvoeringstermijn bij afzonderlijke overeenkomst werd opgesteld; ingeval de werken binnen de 30 werkdagen na het vestrijken van de alsdan gestipuleerde termijn nog niet voltooid zijn; indien de opdrachtgever binnen de 8 dagen na deze termijn aangetekend de aannemer ingebreke heeft gesteld en de aannemer ook binnen een termijn van 1 maand na datum van deze ingebrekestelling de levering niet heeft uitgevoerd, waarna de opdrachtgever de aannemer een tweede maal aangetekend ingebreke heeft gesteld, met opgave van zijn grieven, aanduiding van de schade, met stavingsstukken, hierdoor geleden en het bewijs dat deze schade uitsluitend aan de fouten van de aannemer is te wijten.

4.4. Wanneer, ten gevolge van staking, weersomstandigheid, lock-out, opstand, oorlog, internationale crisis, opeising, natuurramp, overstroming, brand, of welke overmacht of gebeurtenis ook of wanneer onze klant ingebreke blijft ons de nodige inlichtingen te verschaffen voor de uitvoering van de opdracht of wanneer onze klant de betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt, wij niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

Artikel 5 Vrijwaringsplicht

5.1. Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden. Onmiddellijk na uitvoering van onze werken, worden onze klanten geacht de uitvoering van deze werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.

5.2. Onze aansprakelijkheid, evenals de door ons verschafte waarborg, vervalt indien de door ons geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, - belasting en- slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstelling of wijzigingen aanbrengt.

Artikel 6 Klachten

6.1. Gebeurlijke klachten dienen ons aangetekend binnen de 8 dagen na levering toegestuurd. Na deze termijn worden onze gedane leveringen van werken of goederen aanvaard beschouwd. Binnen deze termijn van 8 dagen na datum van de factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend toegestuurd. Na deze termijnen worden eveneens de facturen als aanvaard beschouwd, met inbegrip van onderhavige factuurvoorwaarden. In elk geval zal elk protest dienen te geschieden voor de voortverkoop en voor het gebruik van de goederen en de lokalen.

6.2 Alle werken worden geacht definitief opgeleverd te zijn binnen de maand na de beëindiging der werken, tenzij voor die termijn een proces-verbaal van oplevering werd opgesteld, waarna wij niet meer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de zichtbare gebreken.

Artikel 7 Prijzen

7.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend contractueel beding, worden de facturen opgesteld aan de hand van een eenheidsprijs per gepresteerd werkuur zoals vermeld in het bestek meer de kosten en materialen eventueel vermeerderd met het saldo van het eventueel “regie”.

7.2. De werken en leveringen worden gefactureerd doormiddel van tussentijdse facturen, naarmate de werken vorderen.

7.3. Onze prijzen worden vastgesteld vrij van taxen, zonder korting, commissie, noch ristorno, steeds franco en exclusief verpakking, vervoer en verzekeringskosten.

7.4. De ramingen zijn louter indicatief.

7.5. Elke nutteloze verplaatsing ook als die niet aan de klant te wijten is alsmede elke werkloosheid van ons personeel te wijten aan de klant of zijn aannemers zal aan de klant door gefactureerd worden boven de prijs van het contract.

Artikel 8 Facturatie en betaling

8.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, dient de klant 30% te betalen bij de bestelling van het goed of het werk en het saldo naarmate de werken vorderen.

8.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn onze facturen contant te betalen.

8.3 Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik onze klanten de betaling waarborgen te eisen die wij noodzakelijk achten.

8.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn onze facturen enkel betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, zonder korting, uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst der factuur, middens storting, overschrijving, bancontact of in liquiditeiten in handen van een persoon die onze vennootschap geldig kan verbinden. Geen enkele betaling zal bevrijdend zijn indien zij wordt gedaan in handen van een agent of een werknemer, behoudens wanneer deze drager is van een machtiging.

8.5. In geval onze klant in gebreke blijft te betalen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • In elke som die op vervaldag niet betaald is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar worden gerekend en dit vanaf de vervaldag.

  • Indien een factuur niet betaald is op de vervaldag, zal het bedrag eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met

    • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;

    • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

    • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

  • Elk gebeurlijk nog niet vervallen factuur zal ineens opeisbaar zijn onafgezien van de gebeurlijke toegestane betalingsfaciliteiten, terwijl wij ons het recht voorbehouden alle hangende bestellingen, naar keuze, hetweze te stoppen, hetweze te schorsen met recht op rente ten belope van 12% per jaar, hetweze te ontbinden met recht op forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 30% van de bedongen prijs.

8.6 Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag, behouden wij het recht voor onze verdere leveringen stop te zetten en de werken te staken. Tevens behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8.7. Wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijking van één der voorwaarden.

Artikel 9 Verplaatsing der goederen / eigendomsrecht

9.1. De goederen reizen op risico van de koper zelf bij francoverkoop. De koper hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren. De vervoerskosten zijn lastens de koper. Eens de goederen door ons geleverd, hetweze aan de klant, hetweze aan de bouwheer, hetweze op de werf, zijn wij niet meer aansprakelijk ingeval de beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd het feit dat de goederen onze eigendom blijven tot de volledige betaling ervan.

9.2. Behoudens andersluidende overeenkomst van bezoldigde bewaargeving, gebeurt de bewaring van de goederen in afwachting van hun levering, afhaling, verwerking en aanwending op risico van onze klant.

9.3. Indien de bij ons bestelde goederen door onze klanten niet worden afgehaald op de afgesproken datum, of indien wij op het overeengekomen ogenblik ons op een werf aanbieden om werken uit te voeren en wij om redenen te wijten aan onze kant niet tot uitvoering van onze werken kunnen, zullen onze kosten en uurlonen voor deze prestaties worden aangerekend, onverminderd ons recht om onmiddellijk de overeenkomst ontbonden te schouwen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom tot de volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Evenwel krijgt onze klant het risico over de goederen vanaf de levering. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

Artikel 11 Waarborg

11.1. Behoudens tegenstrijdig beding kan de door ons verleende waarborg op het materiaal de door de fabrikant verleende waarborg niet overtreffen, onverminderd de regel van de decenale aansprakelijkheid zo deze toepasselijk zou zijn.

11.2. Wat betreft de door ons uitgevoerde werken, verlenen wij een waarborg van 6 maand vanaf de aanvaarding der werken. Indien een protest gerechtvaardigd blijkt, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de werken noodzakelijk om de verbreken te verhelpen. Aldus kunnen wij niet gehouden tegemoet te komen aan welke andere eis ook, ondermeer bestaande uit schadevergoeding, rente, terugbetaling van onkosten of welke andere schadevergoeding ook. Onze waarborg wordt enkel verleend zo onze klant zich tot ons wendt met oog op herstelling en op onze diensten beroep deed voor het onderhoud. Wij zullen geen enkel herstellingsfactuur voor herstelling zoals uitgevoerd door derden of door onze klant zelf aanvaarden.

11.3. Indien de werking der toestellen uitvalt door toeval of onvoorzienbaar voorval kunnen wij binnen de waarborgperiode van de louter materiële schade, verliezen van grondstoffen en bederf van eetwaren en dit zelfs in aanwezigheid van meerdere verweerders. Onder geen beding zullen wij verantwoordelijk zijn voor de gebreken in de opdrachten zoals ons door onze klanten overgemaakt, in welk geval deze laatste de hieruit voortvloeiende schade dienen te dragen. Het toezicht op onze installaties en toestellen, zelfs op voorlopige installaties dient de klant verzekerd te worden onder de volledige verantwoordelijkheid, die ook gehouden zal zijn ons onmiddellijk elke onregelmatigheid te melden en alle maatregelen te nemen zodat onze installaties en toestellen niet beschadigd worden.

Artikel 12 Bijkomende werken

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn wij gerechtigd elke vervanging en elk aanvullend werk uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractuele voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen, met dien verstande dat wij evenwel nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld worden wegens niet uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.

Artikel 13 Ontbinding van het contract

13.1. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, te beëindigen en de lopende werkzaamheden te staken: in geval van niet betaling van onze facturen op de vervaldag, wanbetaling van onze klant jegens derde leveranciers, veroordelingen van onze klant tot betaling van niet betwiste factuurschulden, R.S.Z.­ gerechtelijk akkoord, of welke wijziging ook van rechtsvorm of juridische toestand van onze klant.

13.2. In het geval onze klant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst te beëindigen, in welk geval zij van rechtswege zal ontbonden zijn ten nadele van de klant die dan zal gehouden zijn boven de bedragen van de reeds uitgevoerde werken tot een schadevergoeding van 30% van het contract, ten ware wij zouden vaststellen dat de door ons geleden schade groter is dan deze 30%, in welk geval de ons toekomende schadevergoeding de volledige schade zal dienen te dekken.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

De aannemer is niet aansprakelijk voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering der werken, zoals opgedragen door de opdrachtgever, zou uitmaken op welk wettelijk of reglementair voorschrift ook, tenzij de bouwheer de aannemer voor de aanvang der werken van het risico schriftelijk in kennis heeft gesteld. De opdrachtgever wordt verondersteld op zijn verantwoordelijkheid de nodige machtigingen ingewonnen te hebben.

Artikel15 Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Turnhout bevoegd, onverminderd ons recht om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of de plaats van de maatschappelijke zetel van onze kliënt, of de plaats waar de waar de verbintenissen tussen de partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd. Deze overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht.

Artikel 16 Voorrang

Ingeval de factuurvoorwaarden van onze klanten strijdig zijn met deze voorwaarden, primeren deze voorwaarden.